Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser
Hvis der sker en utilsigtede hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den
utilsigtede hændelse.
Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en folder, som du kan læse her.

Klagemuligheder

Du kan lave en skriftlig klage over din behandler eller andre ting ved klinikken, og lægge den i ris/ros postkassen, som er placeret
ved hoveddøren. Vi tager altid klager meget alvorligt. Din klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde, og du vil få
en tilbagemelding fra klinikken, når vi er færdige med at behandle din klage.
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at
anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager på https://stpk.dk/da/.
Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

Patienterstatning
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning.
Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen på https://pebl.dk. HYPERLINK "https://pebl.dk/"
På Styrelsen for Patientklager https://stpk.dk/da/ er der yderligere information om patienterstatning.
Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.

Datasikkerhed
Hermed informeres om, at alle behandlere har adgang til alle journaler på klinikken. Dette sker for at sikre det bedste patientforløb,
samt intern læring.
Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant.
Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedpligt.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Privatlivspolitik
Senest opdateret den 20/09/2018

Hos RygCenterSkjern ApS ønsker vi, at du skal føle dig tryg - også når det gælder dine persondata. Vi passer på dine personlige
oplysninger, og her kan du læse mere om, hvad vi bruger dem til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med.
Du kan også se, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål?
RygCenterSkjern ApS udfører behandlinger.
I den forbindelse indsamler og behandler vi en række persondata afhængig af situationen.
Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling i den specifikke situation.

Når du besøger vores hjemmeside på www.rygcenterskjern.dk

Når du besøger vores hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser.
Vi bruger cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du
indstille din internetbrowser til dette.

På vores hjemmeside og i vores online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører vores firma. 
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders
hjemmesider.

Når du besøger os på Facebook (Fysiurgisk massør v/RygCenter Skjern)

Når du besøger os på vores Facebook side skal du først og fremmest vide at Facebook indsamler informationer om dig,
og at vi får adgang til en del af disse informationer. Vi er fælles ansvarlige med Facebook om at passe på dine persondata
og overholde reglerne. Det er en ny situation, og vi afventer pt. yderligere information fra Facebook og Datatilsynet.
Læs mere om privatlivsbeskyttelse hos Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Når du aftaler eller booker en tid

Når du kontakter os og aftaler en tid, eller booker en tid online, så noterer vi nogle persondata. Det gør vi for at kunne
reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig.

Vi noterer og benytter os af følgende persondata:
Ved personlig tidsbestilling: Navn, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil), CPR nummer
Ved online booking: Navn, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil), CPR nummer, IP-adresse

Derudover behandler vi følsomme persondata i følgende kategorier:
Ved personlig tidsbestilling: Helbredsmæssige, CPR-nummer
Ved online booking: CPR-nummer

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt),
vi laver om reservation af en tid hos os.

Vi sletter regelmæssigt persondata, når vi ikke længere har behov for at behandle dem.

Når du modtager behandling

I forbindelse med at du modtager behandling hos RygCenterSkjern ApS, registrerer vi nogle af dine personoplysninger,
når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør vi primært, for at vi kan give dig en kvalificeret, tilpasset og
sammenhængende behandling. Vi gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde
overfor forsikringen.

Vi registrerer og anvender følgende almindelige persondata:
Navn, Køn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil), Fødselsdato, Stilling

I tillæg behandler vi også følsomme persondata i disse kategorier:
Helbredsmæssige og seksuelle forhold, CPR-nummer

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver
om din behandling og dit behandlingsforløb. I forhold til følsomme persondata, så behandler vi disse på baggrund af det
samtykke, du har givet under opstart af din behandling.

Som RAB registreret behandler og som autoriseret sundhedsperson, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til
journalføring (fx gennem SKAT's regler og Autorisationsloven). Dette medfører at journaler opbevares i henhold til disse regler.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når RygCenterSkjern ApS er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig i
den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen (kon-trakten) eller samarbejdet.
Derudover er det også vore legitime interesse så vi kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af
produktansvar eller rådgiveransvar.

Vi sletter regelmæssigt data når vi ikke længere har behov for dem. Særlige regler kan dog gøre at vi kan eller
skal behandle data i længere tid. Opbevaringen sker naturligvis med respekt for RygCenterSkjern ApS's forpligtelser til at
opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere
I nogle tilfælde overlader vi dine persondata til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører, leverandør af
nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse
med vores instruktion.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den
ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte os (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder
Når RygCenterSkjern ApS behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring
og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene
med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning

Vi sletter regelmæssigt persondata, når vi ikke længere har behov for at benytte dem. Du har i særlige tilfælde ret til at
få dine persondata slettet på forlangende.

Opbevaring af dine personoplysninger i journal
Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den.
Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års
mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv.
har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst
ske 10 år efter seneste journalnotat.

Dine rettigheder
Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger.
Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig.
Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.
Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du
have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk
igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at vi ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav
dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen,
fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine
persondata på et andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores
klient/kunde-relation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Se hvordan herunder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til
at få persondata slettet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse
med persondatabehandlingen.


Lovtekst
Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring,
opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871

RygCenterSkjern, Tværfaglig Kiropraktor Klinik ApS er den dataansvarlige - sådan kontakter du os

Det er RygCenterSkjern ApS der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.

RygCenterSkjern ApS
Bredgade 38, 2.sal
6900 Skjern
CVR-nummer: 19005895

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan kontakte os på følgende måder:

På e-mail:
klinik@rygcenterskjern.dk
På telefon: 97353611

Du er også velkommen til at kontakte os ved brev på ovenstående adresse.

Du kan klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over RygCenterSkjern ApS behandling af dine persondata.
Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den
måde kan du få vores forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår ovenfor i afsnit:
Privatlivspolitik